درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی

 
 مشاوره مهاجرت به فکس دیجیتال
مهاجرت به فکس سرور

خدمات مشاوره در حوزه فکس سرور دیجیتال digital faxserver بر پایه سخت افزارهای مناسب ارسال و دریافت فکس در شبکه و معرفی ابزارها و تجهیزات لازم جهت مهاجرت به سمت فکس سرور faxserver
 
 استقرار راهکار فکس تحت شبکه
راهکار فکس تحت شبکه

طراح و پیاده سازی سامانه فکس دیجیتال در بستر شبکه ارتباطی سازمان بر پایه نیاز ها و ملاحظات مختلف، همچنین آموزش راهبری و سرپرستی سیستم فکس سرور جدید
 
 تامبن تجهیزات سرور فکس و پشتیبانی
تجهیزات فکس سرور

تامین تجهیزات فکس سرور ، پشتیبانی و نگهداری زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری فکس سرور سازمان و محافظت از دارایی های سازمان و ارائه خدمات پشتیبانی سرور فکس
 
 مشتریان فکس سرور
مشتریان ما
 
  برچسب شده با فکس تحت شبکه
صفحات/ نقشه سایت                            
      MyFaxفکس سرور طراحی
اضافه کردن نامه جلد: شما می توانید نامه پوشش قابل تنظیم برای تمام فکس سرور اضافه کنید.
پشتیبانی از شخصیت های بین المللی: فکس سرورMyFax از شخصیت های بین المللی در تمام فکس ارسال و دریافت.
فایل های پیوست های متعدد در هر پست الکترونیک: شما می توانید چند فایل ضمیمه به آنها ارسال به عنوان یک فکس واحد.
فکس پیشنمایش: قبل از ارسال فکس ، شما می توانید یک پیش نمایش فکس مشاهده کنید.
بدون امضاء دیجیتال: شما می توانید عکسی از امضای خود را به فکس فکس سرورMyFax اضافه کنید.

شنبه 29 خرداد 1395